top of page

obchodní podmínky a GDPR

obchodní podmínky


Článek I.
Úvodní ustanovení

I.1

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2018 a vztahují se na uzavírání kupních smluv mezi společností ODmARTY s.r.o., IČO: 07632011, se sídlem Jungmannova 103/7, Jejkov, Třebíč 67401, a Kupujících realizovaných přes Internetový obchod Prodávajícího prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku („Kupní smlouva“) a jsou jejich nedílnou součástí.

 

Článek II.
Vymezení pojmů

„Internetový obchod“

Znamená internetový obchod Prodávajícího na webové adrese http://www.odmarty.cz

„Kupní smlouva“

Má význam uvedený v článku I.1 těchto obchodních podmínek.

„Kupující“

Znamená spotřebitele, tedy fyzickou nebo právnickou osobu, která nakupuje výrobky či využívá služby Prodávajícího za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

„Občanský zákoník“

Znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění.

„Prodávající“

Znamená společnost ODmARTY s.r.o., IČO: 07632011, se sídlem Jungmannova 103/7, Jejkov, Třebíč 67401,

„Účet Prodávajícího“

Znamená bankovní účet Prodávajícího vedený u Unicredit Bank, č. účtu 1150342000/2700

„Zákon o ochraně spotřebitele“

Znamená zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek III.
Informace o obchodních podmínkách a Kupní smlouvě

III.1

Uzavřením Kupní smlouvy Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami, se kterými se měl možnost seznámit před uzavřením Kupní smlouvy.

III.2

Obchodní podmínky jsou Kupujícímu k dispozici v českém jazyce a  jsou Kupujícímu kdykoli zpřístupněny on-line na webové adrese Internetového obchodu a Kupujícímu je tak umožněno si obchodní podmínky archivovat anebo je reprodukovat. Aktuální Obchodní podmínky jsou Kupujícímu rovněž zaslány neprodleně po uzavření Kupní smlouvy.

III.3

Kupující bere na vědomí, že Kupní smlouva uzavřená s Kupujícím je po svém uzavření Prodávajícím archivována. Tímto nejsou dotčena příslušná ustanovení ochrany osobních údajů článku IX těchto obchodních podmínek.

III.4

Kupní smlouva je uzavřena v českém jazyce a nebrání-li tomu okolnosti na straně Prodávajícího či Kupujícího, lze Kupní smlouvu uzavřít také v jiném jazyce. Informace o  jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy a akceptaci těchto obchodních podmínek jsou patrné z průběhu nákupu v Internetovém obchodě. Kupující má možnost před odesláním objednávky objednávku zkontrolovat a měnit či opravovat její obsah.

III.5

Kupní smlouva je Kupujícímu přístupná elektronicky ve formě, která umožňuje její archivaci a případnou reprodukci.

 

Článek IV.
Objednávka produktů v Internetovém obchodě

IV.1

Objednávka výrobku z Internetového obchodu může být realizována:

I.1.1. prostřednictvím objednávkového formuláře v Internetovém obchodu
I.1.2. elektronickou poštou.

IV.2

Kupující je v průběhu objednávky a při uzavírání Kupní smlouvy informován prostřednictvím Internetového obchodu o vlastnostech každého prodávaného výrobku, o způsobu použití a údržby výrobku, o případném nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, a o ceně prodávaných výrobků. Prodávající není povinen Kupujícího informovat o skutečnostech, které jsou zřejmé nebo obecně známé. Informace dle tohoto článku jsou Kupujícímu poskytovány v českém jazyce. Pro případ, že u výrobku není uvedena určitá podrobnější informace, poskytne ji Prodávající na žádost Kupujícího dodatečně.

IV.3

Kupující bere na vědomí, že skladová dostupnost výrobků je pouze orientační. Pokud má Kupující specifické požadavky na úpravy zboží nebo je výrobek vyráběn na míru, budou termíny dodání zboží domluveny individuálně.

IV.4

Kupující vloží vybrané zboží, které je součástí nabídky Internetového obchodu a které má v úmyslu zakoupit, do košíku. Po vyplnění identifikačních údajů Kupujícího, zvolení způsobu dopravy a způsobu platby za vybrané zboží je Kupující seznámen s konečnou cenou nákupu, která zahrnuje součet cen za vybrané zboží umístěné v košíku včetně všech souvisejících služeb, daní či ostatních poplatků a cenu za dodání tohoto zboží.

IV.5

Kupujícímu je před odesláním (potvrzením) objednávky kdykoliv umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil. Odesláním objednávky Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího na zboží a služby vložené do košíku, souhlasí s těmito obchodními podmínkami a činí neodvolatelnou nabídku Prodávajícímu na uzavření Kupní smlouvy.

IV.6

Objednávku, která není se souhlasem Prodávajícího učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami, je Prodávající oprávněn nepřijmout, nebo ji Kupujícímu vrátit k doplnění a poskytnout mu k tomu přiměřenou lhůtu. Její marné uplynutí má za následek, že se objednávka Kupujícího považuje za objednávku, která nebyla nikdy doručena.

IV.7

Prodávající neprodleně po přijetí objednávky Kupujícího Kupujícímu potvrdí přijetí této objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty uvedenou Kupujícím při registraci jeho uživatelského účtu nebo v objednávce.

IV.8.

Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena v okamžiku doručení potvrzení přijetí (akceptace) objednávky Kupujícího Prodávajícím, čímž vznikne Prodávajícímu povinnost obstarat a dodat zboží a služby v souladu s Kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami a Kupujícímu vznikne povinnost toto zboží a související služby převzít a zaplatit dohodnutou cenu sjednaným způsobem.

IV.9.

Pro vyloučení pochybností platí, že Kupní smlouva není uzavřena, pokud objednávka Kupujícího není Prodávajícím přijata nebo je přijata s výhradou. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, a to zejména, jedná-li se o osobu, které dříve podstatným způsobem porušila Kupní smlouvu či tyto obchodní podmínky anebo o osobu, která je v prodlení s úhradou splatných závazků vůči Prodávajícímu.

IV.10

Prodávající si vyhrazuje právo ve výjimečných případech vybrané zboží Kupujícímu nedodat, a to zejména v případě, že Internetový obchod uváděl omylem zjevně chybné či nestandardní údaje zejména o vybraném zboží, jeho ceně nebo termínu dodání, popř. je-li zboží vyprodáno a trvale u dodavatele nedostupné. Prodávající se zavazuje v takovýchto případech vrátit Kupujícímu finanční částku uhrazenou na základě Kupní smlouvy.

 IV.11

 Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním a plněním Kupní smlouvy jsou hrazeny výlučně Kupujícím.​

 

Článek V.
Dodací a platební podmínky

V.1

Prodávající se zavazuje předat zboží k odeslání příslušnému poštovnímu přepravci do tří pracovních dnů od připsání kupní ceny a nákladů na Účet Prodávajícího v případě, že je zboží skladem. U neskladového zboží bude termín dodání a platby mezi Prodávajícím a Kupujícím řešen individuálně.

V.2

Způsoby doručení a platba:

 • Zboží bude dodáno přepravní službou a to za cenu uvedenou v Internetovém obchodě v rámci procesu uzavírání Kupní smlouvy. Předání je realizováno na adrese uvedené Kupujícím v objednávce. Vlastnické právo přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží.

 • Zboží je expedováno formou doporučeného dopisu nebo balíčku ve lhůtě maximálně tří sedmi dnů (je-li zboží skladem) na adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.  Poštovné a balné bude uvedeno v Internetovém obchodě Prodávajícího v rámci procesu objednávky.


 • V případě zájmu o doručení do jiné země kontaktujte na emailu info@odmarty.cz s dotazem na individuální cenu a formu zaslání.

 • Kupující může platbu uhradit také formou převodu na Účet Prodávajícího.

Aktuální způsoby platby za zboží dle Kupní smlouvy jsou vždy uvedeny v Internetovém obchodě.

V.3

V případě poškození vnějšího obalu je Kupující oprávněn zásilku od přepravce nepřevzít a sepsat se zaměstnancem doručovací služby protokol o  poškození zásilky. O této skutečnosti Kupující neprodleně informuje Prodávajícího.

V.4

Ceny za zboží jsou platné v okamžiku vytvoření objednávky a jsou uvedeny v Korunách českých včetně příslušné sazby DPH (21%) a odpovídají cenám uvedeným v Internetovém obchodě. Platby za doručení nejsou zahrnuty v ceně zboží a jsou účtovány zvlášť v souladu s příslušnými ustanoveními článku V.2 této Smlouvy.

V.5

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží specifikovanému v Kupní smlouvě zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

 

Článek VI.
Odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu

VI.1

Kupující má právo na odstoupení od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

VI.2

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující prokáže původ zboží přiložením dokladu o koupi anebo záručního listu (pokud je ke zboží dodávaný) nebo jiným dokumentem, který prokazuje uzavření Kupní smlouvy. Náklady spojené s vrácením zboží nese Kupující. 

VI.3

Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, kupní cenu dodaného zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

VI.4

Zboží je Kupující povinen vrátit v původním obalu nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě, v úplném stavu, včetně veškerého příslušenství, které mu bylo dodáno společně se zbožím. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, resp. jakékoli opotřebení či poškození zboží nad rámec běžného vyzkoušení zboží při běžném nákupu v kamenném obchodě.

VI.5

Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy v případě takového zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, v případě objednávek na míru nebo na zakázku.

 

Článek VII.
Záruční doba a reklamace

VII.1

Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc je dodána v dohodnutém množství, má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

VII.2

Strany se dohodly, že záruka za jakost zboží je dvacet čtyři (24) měsíců, není-li v Kupní smlouvě, Internetovém obchodě nebo jiným způsobem dohodnuta záruční doba delší, a počíná běžet od převzetí zboží Kupujícím. Při reklamaci Kupující prokáže Prodávajícímu původ zboží předložením faktury či Kupní smlouvy, popř. záručního listu, pokud byl ke zboží vystaven. Není-li Kupující schopen tyto doklady předložit, je povinen uzavření Kupní smlouvy doložit jiným prokazatelným způsobem.

VII.3

Záruka za jakost ani nároky z vadného plnění se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, užíváním zboží v rozporu s návodem k obsluze či pokud to vyplývá z povahy věci.

VII.4

Reklamaci zjištěné vady či poškození můžete Kupující uplatnit bez zbytečného prodlení elektronickou poštou na adresu odmarty@odmarty.cz, nebo zaslat zboží včetně daňového dokladu a  oznámení o vadách, jak blíže specifikováno v článku VII.3 těchto obchodních podmínek, poštou na adresu Prodávajícího  ODMARTY, Jungmannova103/7, Třebíč, 67401.

 

 

VII.5

Oznámení o  vadách musí obsahovat jméno Kupujícího, adresu, telefon, e-mailovou adresu, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, popis vady a popis jejího vzniku.

VII.6

Prodávající je povinen Kupujícího písemně informovat o datu uplatnění práva, o obsahu reklamace a o způsobu vyřízení reklamace, který Kupující požaduje.

VII.7

Prodávající se zavazuje ihned po obdržení reklamace, ve složitých případech do tří (3) pracovních dnů, rozhodnout, zda reklamace bude přijata či odmítnuta..

VII.8

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně případného odstranění vad bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace. Prodávající se může s Kupujícím dohodnout na delší lhůtě. Prodávající je povinen Kupujícímu vystavit potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

VII.9

Je-li Kupujícímu doručeno jiné než objednané zboží, má Kupující právo na výměnu tohoto zboží. Náklady související s výměnou zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

 

Článek VIII.
Odpovědnost za vady

VIII.1

Projeví-li se vada při převzetí věci Kupujícím nebo během 6 (šesti) měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, Prodávající mu právo z vadného plnění nepřizná.

VIII.2

Představuje-li vadné plnění podstatné porušení Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, na odstranění vady opravou věci, na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od Kupní smlouvy s tím, že Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil – provedenou volbu nemůže bez souhlasu Prodávajícího měnit.

VIII.3

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Kupní smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Kupní smlouvy odstoupit.

 

Článek IX.
Ochrana osobních údajů

IX.1

Kupující poskytuje Prodávajícímu souhlas se zpracováním jeho osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště, kontaktní e-mail, telefonní spojení), a to za účelem jejich dalšího zpracování pro plnění smluvních povinností a nabízení obchodu a služeb Prodávajícího, a to na dobu, po kterou bude Prodávající vyvíjet svoji obchodní činnost.

IX.2

Poskytnuté osobní údaje nebudou poskytnuty jinému subjektu než Prodávajícímu či jeho zpracovateli osobních údajů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a nejsou sdíleny s žádnými třetími osobami.

IX.3

Kupující má právo požádat Prodávajícího o informaci, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány a Prodávající je povinen mu tuto informaci bez zbytečného odkladu sdělit. Prodávající může za poskytnutí informace požadovat od Kupujícího přiměřenou úhradu.

IX.4

Kupující má právo se obrátit na Prodávajícího, pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovány v rozporu se zákonem, a žádat Prodávajícího o vysvětlení či nápravu; jinak má Kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

IX.5

Kupující, který nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účel uvedený v článku IX.1 těchto obchodních podmínek, může písemně požádat Prodávajícího o jejich odstranění z databáze.

IX.6

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující má možnost jednoduchým způsobem souhlas odmítnout, a to při zaslání každé jednotlivé zprávy.

 Další případná zvláštní práva Kupujícího zde nezmíněná upravuje ustanovení § 21 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Článek X
Závěrečná ustanovení

X.1

Veškeré právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené Kupní smlouvou či těmito obchodními podmínkami se řídí Občanským zákonem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

X.2

V případě, že Kupující není spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, neuplatní se ustanovení článku VI a článku VII těchto obchodních podmínek.

X.3

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

X.4

Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil své povinnosti při nabízení či prodeji Zboží či služeb, které stanoví platné právní předpisy, tyto obchodní podmínky nebo Kupní smlouva, může se s podnětem obrátit na Prodávajícího. Pokud nebude Kupující s řešením na pobočce souhlasit, může se se svými nároky obrátit na soud, případně na Českou obchodní inspekci či jiný příslušný kontrolní orgán.

Materiály publikované v Internetovém obchodě mohou být chráněny autorským právem. Výrobky a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy duševního vlastnictví. Názvy a označení výrobků mohou být registrovanými obchodním známkami.

X.5

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z Kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Marta Chládková….

  IČ:  0763201 se sídlem Jungmannova 103/7, Třebíč  (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Jungmannova 103/7, Třebíč 674 01

email:Info@odmarty.cz

telefon: +420 731 151 645

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

 •  

 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.
   
 •  
  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
 
IV.
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (ODmARTY.) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
   
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 
 
VI.
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
 
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 
VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.
 
 
 
bottom of page